St. Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

OCC-OPOZ-portfolio

Stichting Open­baar Onder­wijs Zoeter­meer hecht veel waarde aan een goede communi­­catie met (oriënterende) ouders.

In nauwe samen­werking met de school­directie belichten we sterke punten van een school en ver­talen we deze (kort en bondig) naar aan­­sprekende communi­catie­­middelen. Met resul­taat! De scholen die we begelei­den, zijn enthou­siast en staan sterker in de wijk.

NBS Teteringen Breda

OCC-NBS-Teteringen-portfolio

Voor de Stichting Nuts­scholen Breda hebben we verschil­lende trajecten uit­­ge­voerd. Erg trots zijn we op de lancering van een nieuwe school.

Wij zijn betrok­ken bij de naam­geving, positio­nering, huisstijl­­ontwik­­keling, opzet van de middelen­­mix en het PR-beleid. De school kent een goede start, bouwt aan een goede naam in de wijk en groeit gestaag.

OBS Pantarijn

OCC-OBS-Pantarijn-portfolio

Social media zijn ‘here to stay’ en hebben onze manier van communi­­ceren veranderd. Scholen zetten Face­book en Twitter steeds vaker in om ouders te infor­meren.

Wij analy­seren het gebruik van social media in het onder­wijs en bieden ‘tips & tricks’. Obs Pantarijn plukt hier na een be­knopt traject al de vruchten van. De tradi­tio­nele media worden natuur­­lijk niet vergeten. De mooie nieuwe school­­folder is er ook gekomen!

Cultuurhuis Linschoten

OCC-Cultuurhuis-Linschoten-portfolio

Creatieve ontwik­ke­ling stimuleren bij kinderen is belang­rijk. Het Cultuur­­huis maakt zich hier sterk voor. Wij maken ons sterk voor dit mooie initia­tief.

Samen werken we met succes aan een passende communi­catie­strategie en de ontwik­keling van diverse communi­catie­middelen. Een samen­­werking die nog lang niet is uit­gewerkt.