ST. OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZOETERMEER

Schermafbeelding 2016-03-16 om 11.12.15

Voor Stichting OPOZ hebben we dit jaar het strategisch beleidsplan, qua inhoud en vorm, vertaald naar een toegankelijke publieksbrochure. De brochure heeft een logische opbouw, mooie uitstraling en is doelgroepgericht geschreven.

OPENBARE BASISSCHOOL OVERVECHT (OBO)

OCC-OBO-portfolio2

De Openbare Basisschool Overvecht (OBO) is een excellente school met vier locaties en ruim 600 leerlingen. De mooie resultaten die het gedreven team met de leerlingen behaalt, hebben we beter zichtbaar gemaakt door ons te richten op positionering, naamgeving, vormgeving en de nieuwe middelenmix.

SBO Belle van Zuylen

OCC-BellevanZuylen-portfolio

SBO Belle van Zuylen is een moderne, sprankelende basisschool voor speciaal onderwijs. Haar nieuwe naam past bij de locatie van de school in de wijk Zuilen en roept positieve associaties op.

‘Bijzonder talentgericht’, het door ons ontwikkelde motto, benadrukt op een mooie manier het talentgericht, maar ook speciale onderwijs dat ze bieden. De professionele strakke huisstijl sluit naadloos aan bij de nieuwe koers die de school vaart.

St. Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

OCC-SKOFV-portfolio2

Het strate­gisch beleids­­plan op leuke wijze toeganke­­lijk maken voor een breed publiek, dat hebben we gedaan voor de Stichting Katholiek Onder­wijs Flevo­land en Veluwe.

Van het analy­seren van de in­houd, het schrijven van de teksten toto het ontwik­kelen van de anima­tie. Onder­wijs­communi­catie Coach heeft ook de brochure ontwik­keld die is ver­spreid onder de ouders van de 27 scholen.

Kijk voor de animatie op www.youtube.com/SKO-animatie

IKC De Piramide

OCC-IKC-De-Piramide-portfolio

Inte­grale kind­centra zijn in op­komst. In het belang van het kind inte­greren ze basis­­onderwijs met kinder­­op­vang, peuter­­speel­­zaal en welzijns­­activi­­teiten.

IKC De Piramide is kop­­loper in Zoeter­­meer en wij hebben het IKC op het gebied van communicatie begeleid bij de lancering en de nieuwe huisstijl ont­worpen. Kleur­rijk en krachtig. Pas­send bij de naam, identi­teit en gewenste uit­­stra­ling van het inte­graal kind­centrum. Ook de complete set communi­catie­­middelen komt van onze hand.

Perspectiefscholen

OCC-Perspectiefscholen-portfolio

De nieuwe huisstijl voor de Perspectief­scholen sluit aan bij de manier waarop de scholen nu samen­­werken: vanuit eigen­­heid in ver­binding.

Onderwijs­communi­catie Coach heeft de nieuwe huis­stijl ontworpen. De samen­­gestelde plus in het logo staat symbool voor de meer­­waarde van het net­­werk en de wijze waar­op de kleur­rijke plusjes zijn ver­bonden voor de samen­werking.

Kijk ook eens op de door ons ont­worpen website! www.perspectiefscholen.nl

STIP VSO Utrecht

OCC-STIP-VSO-Utrecht-portfolio

Sommige op­dracht­en zijn ware cadeau­tjes. Zo ook het fusie­traject voor drie samen­­werkende VSO scholen in Utrecht.

Na een succes­vol naamgevings­traject – waar­bij we dicht zijn gebleven bij de kern­waarden Samen­werkend Talent­­gericht Indivi­dueel Praktisch onder­wijs – volgden het huis­­stijl­­traject en de ontwik­ke­ling van vele doel­­tref­fen­de uitingen.

SBO Rafael

OCC-rafael-portfolio

‘Groeien in bescherming.’ Dit tref­fende motto hebben we (na een beknopt naamgevings­traject) ontwik­keld voor Rafael. Passend bij de bescherm­­engel uit de naam van de school en bij de in­zet van het team voor de ontwik­ke­­ling van hun leer­lingen.

In de door ons ontwik­kelde frisse nieuwe huis­­stijl en complete set communi­­catie­­middelen komen al deze aspecten opti­­maal tot hun recht.